Views
1 year ago

Exam KBL

Deze training maakt deel uit van de methode STERK Engels vmbo. Dit onderdeel kan ook als extra examentraining dienen voor studenten die alleen gebruikmaken van de software Reading Assistant en Fast ForWord.

EXAM PREPARATION 4

EXAM PREPARATION 4 KBL - Intro & D-test - General strategies - Specific strategies - Extra Practice 5 21 41 57 Deze training maakt deel uit van de methode STERK Engels vmbo. Dit onderdeel kan ook als extra examentraining dienen voor studenten die alleen gebruikmaken van de software Reading Assistant en Fast ForWord. COLOFON Auteur: Hanneke Slomp Karen Lewis (native) Co auteurs: Jordi Rothuizen Vanessa Bedaweed (native) Kees Siepelinga Uitgegeven door: Graviant Publishers Redactie: Karen Lewis (native) Koen Goedhart Lesly van Kleef Vormgeving: Marco Harzing © februari 2021 Dit werk is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door middel van druk, fotokopie, opname of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel dit werkboek met zorg is samengesteld, aanvaarden de auteur noch de uitgever enige aansprakelijkheid, voor het feit dat het gebruik van hetgeen geboden wordt niet aan de behoeften of de verwachtingen van de eindverbruiker voldoet, noch voor eventuele fouten of onvolkomenheden in dit boek. 2

LISTENING Elk thema wordt geïntroduceerd met een real-life video met vragen. Hierbij komen verschillende vraagtypen aan bod, gericht op begrijpend kijken en luisteren. VOCABULARY Kennismaking en verwerking van de (hoogfrequente) woorden uit de oefeningen. Deze woorden kunnen ook via Quizlet verder geautomatiseerd worden. CLASS ACTIVITY Na de vocabulary volgt vrijwel altijd een klassikale activiteit waarmee de woordenschat op een leuke, interactieve manier aangeboden en geoefend kan worden. QUIZLET Met Quizlet oefen je in de klas of thuis de thema gerelateerde vocabulary (woorden). Dit kan op diverse manieren bijv. met flitskaarten, luister,- en invuloefeningen en meer. Fast ForWord Door gamification wordt de woordenschat en grammatica op individueel niveau verder uitgebreid en herhaald, naast het versterken van cognitieve functies zoals concentratie. READING Bij lezen staan leesstrategieën centraal. De teksten sluiten inhoudelijk aan bij het thema en de vraagtypen zijn gevarieerd. Ook examentraining komt hier regelmatig aan bod. READING ASSISTANT Gedifferentieerde adaptieve leerroute gericht op lezen. Richt zich op lees,- en spreekvaardigheid, door unieke spraaktechnologie en directe feedback. GRAMMAR Na de D-toets volgen de grammatica opgaven. De opbouw van de grammatica opgaven is altijd van gesloten naar open (reproductie naar toepassen). D TEST Elk grammatica onderdeel wordt ingeleid met een diagnostische opgave. Deze kan ingezet worden om gedifferentieerde instructie en verwerking aan te bieden. WRITING Aanleren en oefenen schrijfvaardigheid binnen thema. Per hoofdstuk wordt één schrijfdoel stapsgewijs uitgebreid, bijvoorbeeld het schrijven van een e-mail. SPEAKING Thema gerelateerde spreekopdrachten, afwisselend gesprekken voeren en presenteren. Hierbij worden tips en strategieën aangeboden om beter te leren spreken en presenteren. INSTRUCTION VIDEO Instructies voor o.a. grammatica en strategieën zijn in korte, Engelstalige video’s gevat die ingezet kunnen worden voor o.a. flipping the classroom en naslagwerk. WORLD WIDE WEB Verwijzing naar het internet. De website is ter ondersteuning van de oefening. SOCIAL MEDIA Voor meer tips over grammar en vocabulary kun je ons ook volgen via: sterkengels @sterkengels 3