Views
1 year ago

3 Teacher manual

Teacher manual 3

OFFLINE LEARNING COLOFON

OFFLINE LEARNING COLOFON Auteur: Hanneke Slomp Karen Lewis (native) Co auteurs: Jordi Rothuizen Vanessa Bedaweed (native) Kees Siepelinga Uitgegeven door: Graviant Publishers Redactie: Karen Lewis (native) Koen Goedhart Lesly van Kleef Vormgeving: Marco Harzing Het werkboek van STERK Engels is aantrekkelijk, gebruiksvriendelijk en heeft een frisse overzichtelijke vormgeving. De duidelijke opbouw en structuur van de hoofdstukken bieden houvast. Het werkboek bevat aansprekende thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. Om tegemoet te komen aan zoveel mogelijk verschillende leerstijlen en -voorkeuren, biedt het werkboek een gevarieerd aanbod aan opdrachten. ONLINE LEARNING Naast het werkboek maakt de leerling gebruik van de programma’s Reading Assistant en Fast ForWord. STERK ENGELS BASIC INDEPENDENT PROFICIENT Europees Referentie kader (ERK) C2 C1 B2 B1 A2 A1 FD Graviant Learning Grade > 12,0 9,0 6,0 3,9 2,3 1,3 0,1 ERK niveau gevorderd gemiddeld beginnend gevorderd gemiddeld beginnend gevorderd gemiddeld beginnend gevorderd gemiddeld beginnend gevorderd gemiddeld beginnend gevorderd gemiddeld beginnend gevorderd gemiddeld beginnend Lexile 1500 > 1225 1100 900 675 425 200 0 vmbo-b vmbo-k vmbo-tl/gl havo vwo Deze programma’s met o.a. spraakherkenning en directe feedback op de uitspraak van je leerlingen zijn gekoppeld aan het ERK en geven jou en de leerlingen ontwikkelingsperspectief en zicht op hun voortgang. METHODE OP BASIS VAN KERNDOELEN & EINDTERMEN © augustus 2020 Dit werk is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door middel van druk, fotokopie, opname of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel deze uitgave met zorg is samengesteld, aanvaarden de auteur noch de uitgever enige aansprakelijkheid, voor het feit dat het gebruik van hetgeen geboden wordt niet aan de behoeften of de verwachtingen van de eindverbruiker voldoet, noch voor eventuele fouten of onvolkomenheden in dit boek. KERNDOELEN BOVENBOUW: 2 3 KERNDOELEN ONDERBOUW: 1 Oriëntatie op leren en werken 18 De leerling leert welke rol het Engels speelt in verschillende soorten internationale contacten. 2 Basisvaardigheden 13 De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven Engelstalige teksten. 3 Leervaardigheden MVT 12 De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn Engelse woordenschat. 4 Leesvaardigheid 14 De leerling leert in Engelstalige schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te beoordelen op waarde voor hemzelf en anderen. 5 Luister- en kijkvaardigheid 11 De leerling leert verder vertrouwd te raken met de 6 Gespreksvaardigheid 15 16 klank van het Engels door veel te luisteren naar gesproken en gezongen teksten. De leerling leert in spreektaal anderen een beeld te geven van zijn dagelijks leven. De leerling leert standaardgesprekken te voeren om iets te kopen, inlichtingen te vragen en om hulp te vragen 7 Schrijfvaardigheid 17 De leerling leert informeel contact in het Engels te onderhouden via e-mail, brief en chatten. TEACHER MANUAL LEERJAAR 3 TEACHER MANUAL LEERJAAR 3